Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Hỏi một câu, chỉ dốt trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Hỏi một câu, chỉ dốt trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt nát cả đời

On

Học là quá trình phấn đấu, rèn luyện cả đời. Bàn về lợi ích của việc học, có ý kiến cho rằng “Hỏi một câu, chỉ dốt trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt nát cả đời”.  Trình bày suy nghĩ của…