Trình bày suy nghĩ về ý kiến Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa

Trình bày suy nghĩ về ý kiến Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa

On

Đề bài: Tự tin là việc tin tưởng vào năng lực và giá trị của bản thân, khi tự tin vào bản thân con người sẽ có sức mạnh để hoàn thành tốt những công việc, nhiệm vụ, ngược lại nếu đánh…