Suy nghĩ về câu ngạn ngữ: “ Sự học như thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi”

Suy nghĩ về câu ngạn ngữ: “ Sự học như thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi”

On

Đề bài: Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của anh chị về câu ngạn ngữ: “ Sự học như thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi”. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu vấn đề: Bàn…