Suy nghĩ về câu nói của A. Lin-côn: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi

Suy nghĩ về câu nói của A. Lin-côn: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi

On

Đề bài: Trong thư thầy hiệu trưởng gửi cho con trai mình, Tổng thống Mĩ A.Lin-côn viết : “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi” Từ ý kiến trên, anh/chị…