Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc và trình bày những đặc sắc nghệ thuật

Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc và trình bày những đặc sắc nghệ thuật

On

Đề bài: Anh/chị ãy trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Nêu đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích được học Bài tham khảo Tố Hữu là nhà thơ nổi tiếng của nền văn học cách…